1
Quý vị muốn hỏi, Phật có nguyện vọng gì? Đức Phật trả lời rằng, nguyện tất cả đều thành Phật. Khi nào thành Phật? Thành Phật ngay bây giờ. Đức Thế Tôn thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, tất cả chúng sanh vốn thành Phật, vậy tại sao bây giờ tôi vẫn còn phàm phu? Vì trí tuệ, thần thông, đạo lực, đức năng, tướng hảo của Như Lai tôi không có thứ nào cả, là phàm phu khổ não trong lục đạo, như v
CARSSEO

CARSSEO is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics