1
“Hựu”, lại nói, vẫn là lời nói trong Sớ Sao: “Đản trì Phật danh, tất sanh bỉ quốc, tắc hoặc cao hoặc hạ, hoặc phàm hoặc thánh, nãi chí hoặc tín hoặc nghi, hoặc tán hoặc hủy, tri hữu bỉ Phật, tiện thành thiện căn, đa kiếp đa sanh, cụ mông giải thoát”2) Thứ hai là “xuất sanh vô tận”. Xuất sanh vô tận là nói A Lại Da Thức có phân biệt, có chấp trước. Thức thứ sáu và thức thứ bảy khởi tác dụng,

Comments

Who Upvoted this Story

CARSSEO

CARSSEO is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics