1
Phật nói cho chúng ta chân tướng sự thật này, hiểu rõ chân tướng rồi thì biết được điều gì? Biến pháp giới hư không giới, tất cả hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và bản thân là nhất thể, không hai không khác. Cho nên quí vị buông bỏ chấp trước, quí vị liền chứng A la hán. Buông bỏ phân biệt quí vị liền thành Bồ Tát. Không khởi tâm không động niệm quí vị liền thấy được A lại da, quí vị liề

Comments

Who Upvoted this Story

CARSSEO

CARSSEO is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics