Avatar
Townstar4

0 Following 0 Followers
1
Hội Sớ viết: “bất cố hậu thế, đản cầu hiện lạc, cố vân các dục khoái ý”. Họ không biết đến tương lai, không có khả năng vượt qua lục đạo luân hồi. Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, không nói rằng chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, có ý niệm này đều có quả báo, đáng sợ biết bao! Có những ý niệm này, cộng thêm những hành vi này nữa, sẽ ph
1
Hội Sớ viết: “bất cố hậu thế, đản cầu hiện lạc, cố vân các dục khoái ý”. Họ không biết đến tương lai, không có khả năng vượt qua lục đạo luân hồi. Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, không nói rằng chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, có ý niệm này đều có quả báo, đáng sợ biết bao! Có những ý niệm này, cộng thêm những hành vi này nữa, sẽ ph
1
Tổ tiên Trung Quốc chẳng đơn giản, quý vị thấy điều thứ nhất trong Ngũ Luân là “phụ tử hữu thân”, “thân” (親) là thân ái. Hiếu được biểu hiện như thế nào? Là thân ái. Cha con thân ái là hiếu. Chữ Hiếu thuộc loại Hội Ý, quý vị hãy nhìn vào sự sáng tạo văn tự; vì thế, văn tự Trung Quốc chẳng thể sửa. Hễ sửa, ý nghĩa chẳng còn nữa! Quý vị thấy phù hiệu này sẽ nghĩ đến ý nghĩa. Quý vị thấy chữ Hiếu (孝)
1
Tổ tiên Trung Quốc chẳng đơn giản, quý vị thấy điều thứ nhất trong Ngũ Luân là “phụ tử hữu thân”, “thân” (親) là thân ái. Hiếu được biểu hiện như thế nào? Là thân ái. Cha con thân ái là hiếu. Chữ Hiếu thuộc loại Hội Ý, quý vị hãy nhìn vào sự sáng tạo văn tự; vì thế, văn tự Trung Quốc chẳng thể sửa. Hễ sửa, ý nghĩa chẳng còn nữa! Quý vị thấy phù hiệu này sẽ nghĩ đến ý nghĩa. Quý vị thấy chữ Hiếu (孝)
1
Bên dưới nói: “Lại có người, không biết đời trước là mẹ mình”. Đây là đời trước, mẫu thân trong đời quá khứ, bây giờ gặp được, “cưới về làm vợ”. Người vợ này kiếp trước là mẹ mình, họ không biết. “Không biết đời trước là oan gia”, ở trên chắc là chữ đời, đời trước. Tiên sinh chắc là chữ thế, tiên thế, không biết là oan gia của đời trước. “Nuôi như con”, đứa con đời này sinh ra, họ không biết đó là