Avatar
Townstar4

0 Following 0 Followers
2
“Nhân nghĩa trung thứ, chân thành từ bi”, liều thuốc này rất có hiệu quả. Tinh tấn tu tập, vấn đề mới thật sự được giải quyết. Chúng tôi cũng muốn ở đây tìm một mảnh đất để xây dựng một thôn nhỏ, thị trấn nhỏ, chúng ta đến làm thí nghiệm, nghĩa là dùng tám chữ này. Trong thị trấn nhỏ này mọi người cùng nhau sinh hoạt, mỗi người đều thực hiện tám chữ này. Siêng năng hành trì Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiê
2
“Chánh đạo thật giáo”. Hoàng Niệm Tổ nói “là giáo hóa của Chư Phật, là chỉ nhất đại thời giáo và tám vạn bốn ngàn pháp môn của Thế Tôn. Nên biết xiển dương giáo lý, tức là rộng tuyên nói ý nghĩa kinh pháp của Như Lai”. Đi con đường này là hành Bồ Tát đạo, chúng ta đi được chăng? Được, mỗi người đều được.Nhưng nếu nhìn tỷ mỷ, cũng có thể nhìn ra một việc là nhìn họ rất tự tại. Ta có thể nhìn
1
Bên dưới nói: “Lại có người, không biết đời trước là mẹ mình”. Đây là đời trước, mẫu thân trong đời quá khứ, bây giờ gặp được, “cưới về làm vợ”. Người vợ này kiếp trước là mẹ mình, họ không biết. “Không biết đời trước là oan gia”, ở trên chắc là chữ đời, đời trước. Tiên sinh chắc là chữ thế, tiên thế, không biết là oan gia của đời trước. “Nuôi như con”, đứa con đời này sinh ra, họ không biết đó là
1
Tổ tiên Trung Quốc chẳng đơn giản, quý vị thấy điều thứ nhất trong Ngũ Luân là “phụ tử hữu thân”, “thân” (親) là thân ái. Hiếu được biểu hiện như thế nào? Là thân ái. Cha con thân ái là hiếu. Chữ Hiếu thuộc loại Hội Ý, quý vị hãy nhìn vào sự sáng tạo văn tự; vì thế, văn tự Trung Quốc chẳng thể sửa. Hễ sửa, ý nghĩa chẳng còn nữa! Quý vị thấy phù hiệu này sẽ nghĩ đến ý nghĩa. Quý vị thấy chữ Hiếu (孝)
1
Tổ tiên Trung Quốc chẳng đơn giản, quý vị thấy điều thứ nhất trong Ngũ Luân là “phụ tử hữu thân”, “thân” (親) là thân ái. Hiếu được biểu hiện như thế nào? Là thân ái. Cha con thân ái là hiếu. Chữ Hiếu thuộc loại Hội Ý, quý vị hãy nhìn vào sự sáng tạo văn tự; vì thế, văn tự Trung Quốc chẳng thể sửa. Hễ sửa, ý nghĩa chẳng còn nữa! Quý vị thấy phù hiệu này sẽ nghĩ đến ý nghĩa. Quý vị thấy chữ Hiếu (孝)
1
Hội Sớ viết: “bất cố hậu thế, đản cầu hiện lạc, cố vân các dục khoái ý”. Họ không biết đến tương lai, không có khả năng vượt qua lục đạo luân hồi. Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, không nói rằng chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, có ý niệm này đều có quả báo, đáng sợ biết bao! Có những ý niệm này, cộng thêm những hành vi này nữa, sẽ ph
1
Hội Sớ viết: “bất cố hậu thế, đản cầu hiện lạc, cố vân các dục khoái ý”. Họ không biết đến tương lai, không có khả năng vượt qua lục đạo luân hồi. Quả báo trong tương lai ở lục đạo thì rất đáng sợ. Thiện có thiện quả, ác có ác báo, không nói rằng chúng ta làm những điều như sát đạo dâm vọng, có ý niệm này đều có quả báo, đáng sợ biết bao! Có những ý niệm này, cộng thêm những hành vi này nữa, sẽ ph
1
“Nhân nghĩa trung thứ, chân thành từ bi”, liều thuốc này rất có hiệu quả. Tinh tấn tu tập, vấn đề mới thật sự được giải quyết. Chúng tôi cũng muốn ở đây tìm một mảnh đất để xây dựng một thôn nhỏ, thị trấn nhỏ, chúng ta đến làm thí nghiệm, nghĩa là dùng tám chữ này. Trong thị trấn nhỏ này mọi người cùng nhau sinh hoạt, mỗi người đều thực hiện tám chữ này. Siêng năng hành trì Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiê
1
“Nhân nghĩa trung thứ, chân thành từ bi”, liều thuốc này rất có hiệu quả. Tinh tấn tu tập, vấn đề mới thật sự được giải quyết. Chúng tôi cũng muốn ở đây tìm một mảnh đất để xây dựng một thôn nhỏ, thị trấn nhỏ, chúng ta đến làm thí nghiệm, nghĩa là dùng tám chữ này. Trong thị trấn nhỏ này mọi người cùng nhau sinh hoạt, mỗi người đều thực hiện tám chữ này. Siêng năng hành trì Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiê
1
Hựu vân, yếu đáo nhất tâm bất loạn cảnh giới, diệc vô tha thuật. Đây cũng là lời của đại sư Ngẫu Ích. Quý vị hy vọng niệm đến nhất tâm bất loạn, cũng không ngoài phương pháp này. Phương pháp đó là gì? Tối sơ hạ thủ, tu dụng số châu, ký đắc phân minh, khắc định khóa trình, quyết định vô khuyết, cửu cửu thuần thục, bất niệm tự niệm. Nhiên hậu ký số diệc đắc, bất ký sô diệc đắc. Tổ sư khuyên chúng ta
1
Hựu vân, yếu đáo nhất tâm bất loạn cảnh giới, diệc vô tha thuật. Đây cũng là lời của đại sư Ngẫu Ích. Quý vị hy vọng niệm đến nhất tâm bất loạn, cũng không ngoài phương pháp này. Phương pháp đó là gì? Tối sơ hạ thủ, tu dụng số châu, ký đắc phân minh, khắc định khóa trình, quyết định vô khuyết, cửu cửu thuần thục, bất niệm tự niệm. Nhiên hậu ký số diệc đắc, bất ký sô diệc đắc. Tổ sư khuyên chúng ta
1
Trong lục đạo có thiện ác, thiện là ba đường lành, ác là ba đường ác, trong Tịnh độ không có thiện ác. Nói cách khác, chúng sanh trong Tịnh độ không tạo nghiệp, đều đã tỉnh ngộ không còn tạo nghiệp. Hơn nữa người trong Tịnh độ còn tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, vì sao? Vì Phậy Bồ Tát giúp họ tiếp tục nâng cao cảnh giới, họ mới nâng cao đến giai cấp đầu tiên. Giống như đi học vậy, đã lấy được
1
Trong lục đạo có thiện ác, thiện là ba đường lành, ác là ba đường ác, trong Tịnh độ không có thiện ác. Nói cách khác, chúng sanh trong Tịnh độ không tạo nghiệp, đều đã tỉnh ngộ không còn tạo nghiệp. Hơn nữa người trong Tịnh độ còn tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, vì sao? Vì Phậy Bồ Tát giúp họ tiếp tục nâng cao cảnh giới, họ mới nâng cao đến giai cấp đầu tiên. Giống như đi học vậy, đã lấy được
1
Phải chăng đọc kinh là tu hành? Đúng vậy, nhưng ta phải biết. Nghe kinh phải chăng là tu hành? Đúng vậy, hoàn toàn ở chỗ ta biết hay không. Người biết sẽ như thế nào? Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, người không biết thì chấp tướng. Người biết rất ít, người không biết rất nhiều.Tập 440
1
Tôi đến Đài Trung học kinh Lăng Nghiêm với thầy Lý. Trong hai năm tôi sưu tập chú giải kinh Lăng Nghiêm hơn 20 loại. Thầy cũng cảm thấy rất lạ và thật là không thể nghĩ bàn. Thầy nói những thứ này rất tốt, chú tìm nó ở đâu? Đúng như Chương Gia đại sư nói: “Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng”. Tâm tưởng sự thành. Tôi nghĩ đến một bộ kinh, là do vị tổ sư nào đó chú giải, thì khoảng một hai tháng sau
1
Ở sự có Phật, ở tâm không có Phật. Phật ở tâm là gì? Phật ở tâm là giới định tuệ, có hay không? Chúng ta học Phật, ngày đầu tiên tiếp nhận lễ qui y trong Phật Pháp, thọ tam qui y, truyền thọ tam qui y chính là trong tâm có Phật. Có cái gì? có Giác, Chánh, Tịnh. Đó là Phật, Pháp, Tăng. Giác là Phật, chánh là Pháp, tịnh là Tăng. Chúng ta thọ rồi, thọ rồi nhưng không có, không làm được. Chánh giác tị
1
Chứng được quả vị A La Hán, đầy đủ sáu loại thần thông, gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Đoạn tận tất cả phiền não, tâm hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn thanh tịnh đối với thuận cảnh thiện duyên, nghịch cảnh ác duyên. Mỗi niệm sanh trí tuệ, không sanh phiền não, không sanh tình chấp. Ý muốn nói với quý vị điều gì? Đây là tiểu quả, tiểu thừa, không nói đại thừa. Tiểu quả còn như vậy, huống
1
Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ, hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ mới buông bỏ được, buông bỏ được thì càng hiểu rõ. Nếu không buông bỏ đó là chướng ngại, muốn hướng thượng vươn lên, chẳng thể không buông bỏ. Buông đến khi không còn gì để buông nữa, vẫn phải buông. Ngày đầu tiên ngài nói với tôi, tôi vô cùng biết ơn ngài, ngài đã nói thẳng với tôi, không nói quanh co, không đàm huyền thuyết diệu, đ
1
Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ, hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ mới buông bỏ được, buông bỏ được thì càng hiểu rõ. Nếu không buông bỏ đó là chướng ngại, muốn hướng thượng vươn lên, chẳng thể không buông bỏ. Buông đến khi không còn gì để buông nữa, vẫn phải buông. Ngày đầu tiên ngài nói với tôi, tôi vô cùng biết ơn ngài, ngài đã nói thẳng với tôi, không nói quanh co, không đàm huyền thuyết diệu, đ
1
Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ, hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ mới buông bỏ được, buông bỏ được thì càng hiểu rõ. Nếu không buông bỏ đó là chướng ngại, muốn hướng thượng vươn lên, chẳng thể không buông bỏ. Buông đến khi không còn gì để buông nữa, vẫn phải buông. Ngày đầu tiên ngài nói với tôi, tôi vô cùng biết ơn ngài, ngài đã nói thẳng với tôi, không nói quanh co, không đàm huyền thuyết diệu, đ
1
Đức Thế Tôn có thể, ngài buông bỏ khi nhập định dưới cội bồ đề, biểu diễn cho chúng ta thấy ngài đại triệt đại ngộ. Ngài Huệ Năng buông bỏ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Các ngài có thể, vì sao chúng ta không thể? Nguyên nhân như Phật nói, chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, tất cả hiện tượng này là giả. Kinh Kim Cang nói rất hay, người xưa thích Kinh Kim Cang vì Ngũ tổ truyền c
1
Ngày nay bất luận chúng ta học Phật pháp hay học thế pháp, đều không bằng cổ nhân, khoảng cách thua xa cổ nhân. Đây là nguyên nhân gì? Lơ là đối với nền tảng giáo dục. Không phải chúng ta lơ là, đây là do nguyên nhân của lịch sử. Người Trung quốc đã lãng quên giáo huấn của cổ nhân ít nhất là 200 năm, nên không thể trách chúng ta, cũng không thể trách cha mẹ chúng ta, họ cũng không biết, họ cũng kh
1
Ngày nay bất luận chúng ta học Phật pháp hay học thế pháp, đều không bằng cổ nhân, khoảng cách thua xa cổ nhân. Đây là nguyên nhân gì? Lơ là đối với nền tảng giáo dục. Không phải chúng ta lơ là, đây là do nguyên nhân của lịch sử. Người Trung quốc đã lãng quên giáo huấn của cổ nhân ít nhất là 200 năm, nên không thể trách chúng ta, cũng không thể trách cha mẹ chúng ta, họ cũng không biết, họ cũng kh
1
Tất cả pháp Đức Thế Tôn nói trong suốt 49 năm tôi chỉ cần một cuốn Kinh Di Đà, một cuốn Kinh Vô Lượng Thọ là đủ, một câu A Di Đà Phật là được. Ngoài ra tất cả đều không cần, hoàn toàn buông bỏ, đây là hạng người nào? Là người có trí huệ nhất, người có phước báo nhất. Vì sao vậy? Vì đến thế giới tây phương Cực Lạc thì tất cả đều đạt được, thật sự buông bỏ mới có thể đạt được. Cho nên người xưa trên
1
Thời gian: 31.10.2010“Những người như thế làm sao phát khởi tâm Bồ đề?” Không có trí tuệ, không có từ bi, không có viên dung, phân biệt thủ tướng, tôi thích cái này, ghét thứ kia, như thế thì làm sao thành tựu? Tất cả những thứ này là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phát tâm nhất hướng chuyên niệm, tại sao không có cảm ứng? Tại sao bệnh hoạn thân thể lại nhiều như thế? Tại sao muốn là